winkelwagen

0 item(s) in uw winkelwagen

     

Klantenservice

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden in PDF formaat [78 KB]

Of bekijk ze op onze website.

Artikel 1 – De identiteit van de onderneming

Benaming: d-Art
Rechtsvorm: BVBA
Zetel: 2280 Grobbendonk, Bannerlaan 40d, België
Ondernemingsnummer: 0867353709
BTW-identificatienummer: BE 0867.353.709
Rechtspersonenregister Turnhout

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en klant.

Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na de bevestiging door de onderneming van de bestelling van de klant. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht en de voorwaarden en wijze van uitoefening

1. Bij de aankoop van goederen heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende veertien kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de onderneming worden teruggestuurd per aangetekend zending of tegen ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum. Gevlekte, beschadigde of ernstig gekreukte artikelen worden niet aanvaard.
3. Binnen de veertien werkdagen na de verzending van het aangetekend schrijven om beroep te doen op het herroepingsrecht dient de klant de koopwaar aan het adres van de onderneming terug te sturen met alle middelen en op eigen risico en kosten.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping

1. De kosten van verzending zijn voor rekening van de klant; verzendkosten die de klant heeft betaald om zijn bestelling te ontvangen, zijn niet terugvorderbaar. De klant zal wel aanspraak maken op terugbetaling van de prijs van het gekochte goed, mits aftrek van mogelijk ontvangen kortingen.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Herroepingsrecht is uitgesloten in volgende gevallen:
a. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
b. betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt.
2. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten de onderneming haar prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de klant. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. De onderneming heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
3.Levert de onderneming de goederen niet ten laatste op de overeengekomen datum (indien er een datum vermeld is op de bestelbon of het contract), dan moet de klant de onderneming schriftelijk aanmanen. Als de goederen één maand na deze aanmaning nog niet geleverd werden, dan staat de onderneming in voor de werkelijk geleden schade die de klant eventueel lijdt door de te late levering, met een maximum van 10% van het totale verkoopbedrag.
4.Het risico gaat over op het moment waarop de goederen de magazijnen van de onderneming verlaten, zelfs indien dit door de zorgen van de onderneming of in de opdracht van de onderneming geschiedt.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de eigendom van de onderneming tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de onderneming het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.

Artikel 9 – Betaling

1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst op de onderneming haar zetel te Bannerlaan 40d, 2280 Grobbendonk, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.
3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de onderneming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om interesten aan 10 % per jaar en een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 30 euro) te vorderen.
4. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie dagen na ontvangst van de factuur.
5. De onderneming behoudt het recht om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de klant op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de klant te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat de onderneming kan laten gelden.
6. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de klant, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking vanwege de onderneming om haar later op deze tekortkoming te beroepen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Klachten dienen, op straffe van verval, de onderneming toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken twee maanden na ontdekking van het gebrek, of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, en binnen de wettelijke garantietermijn. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdig klacht.

Artikel 11 – Geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen de onderneming en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de onderneming en de klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar de zetel van de onderneming is gevestigd. De onderneming zal echter tevens elke andere rechtbank, bevoegd volgens de wettelijke bepalingen kunnen vatten, dus ook de rechtbank van de plaats van de klant.

Artikel 12 – Overmacht

De onderneming is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 13 – Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Overige

  • Algemene voorwaarden
In voorraad Beperkte voorraad Op bestelling